Aluejohtokunnan kokous 24.2.2020 klo 17.30 Anttola-talo, yhtenäiskoulun ruokala

Aluejohtokunnan kokous 24.2.2020 klo 17.30 Anttola-talo, yhtenäiskoulun ruokala.